Pleurier polonais de Jean Dupuy /InteractionsI 1999-Piotrkow Trybunalski /